TOPLANTI: Yenilenebilir enerji uygulamaları konusunda proje önerileri  
  TOPLANTI: 15 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 16:00'da Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda toplantı yapılacaktır.  
       

 

Erciyes üniversitesinde güneş enerjisi, enerji tasarrufu ve benzeri temiz enerji kaynakları konusundaki çalışmaların koordinasyonunun tek elden yürütülmesi için, Erciyes Üniversitesinde “Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi” nin kurulması kararlaştırıldı. 1996 yılında başlanan merkez ile ilgili çalışmalar 1997 yılında tamamlandı. Merkezin yönetmeliğinde yer alan kuruluş amacı ve görevlerinde, merkezin kurulması ile ilgili olarak esas alınan kanunun maddeleri ve yükseköğretim kurumlarına verilen görevler doğrultusunda:
a) Enerji dönüşümlerinin daha verimli yapılması, çevreye zarar vermeyen yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve enerjinin tasarruflu kullanılmasını sağlamak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek,
b) Nükleer enerjinin dışındaki atıksız ve temiz enerji kaynakları olarak bilinen: güneş, rüzgâr, biyokütle ve benzeri alternatif enerji kaynaklarının araştırılması,
c) Enerji dönüşümleri ve tasarrufu ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek ve sonuçları kamu oyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak. Çeşitli kurumların enerji dönüşümleri ve tasarrufu ile ilgili araştırma - inceleme vb. taleplerini karşılamak,
d) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her tür iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak olarak ifade edilmiştir.